Back to Top

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Loading

75. rocznica masowych deportacji w głąb ZSRR

Śladami zesłańców Sybiru, Kazachstanu i Besarabii - 27.02.2015

75 rocznica I transportu więźniów do KL Auschwitz

12.06.2015 r.: Rocznica transportu z młodzieżą Państw. Szkoły Budownictwa w Jarosławiu

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

26-29.01.2015 r.: Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Promocja ksiazki autorstwa Jerzego Czechowicza

"Zarys historii Żydów w Jarosławiu i okolicy. Holokaust, czasy powojenne i współczesne." 20.05.2015r.

Z Helusza w Podkarpacie

23.03.2015 r.: Promocja przewodnika turystycznego dr Marcina Warchoły i Roberta Szmuca

Stosunki polityczne w dawnej Galicji 1772-1918

08.04.2015 r. Prezentacja stowarzyszenia Pro Memoria, Pielgrzymowice k. Krakowa

«
»
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10

Kontakt

Centrum Dialogu Między
Religiami i Narodami PWSTE
w Jarosławiu

tel: 782-682-544
     784-039-619

tel, fax:
(16) 624-40-80

e-mail:
joanna.potaczek@pwste.edu.pl

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność Centrum - relacja

Fotograficzna relacja z działalności Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE w Jarosławiu

 

Fot. 1.Otwarcie Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE w Jarosławiu, 17.10. 2014 r.

Fot. 2. Otwarcie Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE w Jarosławiu, 17.10. 2014 r. Goście spotkania: Eugeniusz Kinasz - zesłaniec Sybiru z Jarosławia,
Ks. prof. Janusz Mierzwa – Pedagogiczny Uniwersytet Papieski w Krakowie, prof. Wacław Wierzbieniec – Rektor PWSTE w Jarosławiu, Ora Regev z Tel Awiwu, Izrael – przedstawicielka drugiego pokolenia Żydów ocalałych z Holokaustu.

 

 

Działalność Centrum

Działalność Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami PWSTE w Jarosławiu

Instytucją działająca na Podkarpaciu propagującą problemy tolerancji i dialogu międzyreligijnego i międzynarodowego jest Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

           Centrum zostało otwarte dnia 10 października 2014 r.  Powstało ono z inicjatywy prof. Wacława Wierzbieńca, Rektora PWSTE w Jarosławiu, jego twórcy, założyciela i propagatora, któremu bliska jest idea kultywowania wieloreligijności, wielonarodowości, tolerancji i dialogu międzywyznaniowego, jak również międzyetnicznego.  Prof. Wacław Wierzbieniec, historyk zajmujący się kwestią dziejów i kultury Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, stosunkami narodo­wościowymi i religijnymi na terenie Małopolski w okresie II Rzeczypospolitej oraz rolą dobroczynności i filantropii w życiu społecznym, jako Przewodniczący Rady Centrum inicjuje, propaguje i organizuje wszelką jego działalność zmierzającą do przełamywania dystansów, zbliżenia na płaszczyźnie poszanowania i tolerancji oraz tworzenia warunków dla rozwoju badań naukowych, a także wychowania młodzieży w duchu poszanowania drugiego człowieka bez względu na jego inność.

Koordynatorem Centrum Dialogu jest mgr Joanna Elżbieta Potaczek, zajmująca się organizacją przedsięwzięć w Centrum, kwestią badań nad mniejszościami narodowymi w tym społecznością żydowską, budową dialogu i tolerancji oraz kultywowaniem pamięci historycznej.

Z Centrum związanych jest również wiele innych osób i organizacji działających przy nim na co dzień, jak również współorganizujących wiele przedsięwzięć.

      Centrum swoją działalność realizuje poprzez wytyczone zasadnicze cele swojego funkcjonowania do których należą:

 • inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć służących dialogowi międzyreligijnemu i między narodami, które prowadzić będą do przełamywania dystansów i zbliżenia na płaszczyźnie wzajemnego poszanowania i tolerancji,
 • tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju badań naukowych oraz wychowania i edukacji młodzieży na podłożu tolerancji w duchu uniwersalnych zasad: prawdy, dobra i piękna,
 • inicjowanie i tworzenie możliwości dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych wyznań i narodowości,
 • budowanie poczucia tolerancji religijnej i narodowej, jako podstawowego czynnika współistnienia w regionie, kraju i świecie,
 • eksponowanie wiedzy na temat innych religii i mniejszości narodowych w celu budowania więzi międzyludzkich i poszanowania dla drugiego człowieka, niezależnie od wyznania czy narodowości,
 • eksponowanie sylwetek ludzi różnych narodowości, związanych 
 • z różnymi wyznaniami oraz pokazywanie ich doświadczeń życiowych, jako dróg do wzajemnej tolerancji,
 • upowszechnianie i twórcze rozwijanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II,
 • promowanie duchowości, kultury, tradycji związanej z dziedzictwem Ojca Świętego Jana Pawła II poprzez wspieranie oraz inicjowanie działań, które temu służą, a w szczególności dotyczących relacji między religiami i narodami,
 • promowanie wartości duchowych płynących z nauk, życia i działalności  bł. Ks. Bronisława Markiewicza, patrona Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu,
 • upowszechnianie wartości i nauki płynącej z przekazów i wieloreligijnych doświadczeń na podłożu kultu Michała Archanioła,
 • propagowanie nurtów pielgrzymkowych, wartości duchowych, międzynarodowego dialogu religii i narodów, poprzez upowszechnianie kultu św. Jakuba Starszego Apostoła, na drogach/szlakach orazzachęcanie do czynnego uczestnictwa w jego poznaniu.

          Przy Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami funkcjonuje:
Międzynarodowe Centrum Dokumentacji Miejsc św. Michała Archanioła, Akademickie Centrum  Dobroczynności, Punkt rejestracyjny dla pielgrzymów, Punk  Drogi św. Jakuba oraz zbiór eksponatów z nią związanych, a także Erasmus. W Centrum odbywają się zajęcia językowe, spotkanie dla studentów zagranicznych oraz próby chóru, zespołu, teatru i kabaretu słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku PWSTE w Jarosławiu, spotkania dla społeczności ukraińskiej studentów PWSTE oraz zajęcia kół naukowych.

         Eksponowane są wystawy stałe i czasowe. W ramach wystaw stałych w auli Centrum  wyeksponowane zostały trzy ściany dotyczące kolejno trzech religii monoteistycznych: chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Ekspozycja ta nawiązuje do działalności Centrum, prowadzonego w nim dialogu międzywyznaniowego i budowy tolerancji. W auli Centrum znajduje się również wystawa stała poświęcona miastu Jarosław, Jarosławskiej Uczelni – PWSTE oraz jej patronowi bł. ks. Bronisławowi Markiewiczowi. Na terenie Centrum znajduje się również ekspozycja poświęcona św. Michałowi Archaniołowi patronowi miasta Jarosławia - stanowiącego symbol wielokulturowości, walki ze złem i budowy tolerancji.